عبدالرحمن باطوری

11دی
کنسرت ملودی نامیرای اساطیر برگزار می شود

کنسرت ملودی نامیرای اساطیر برگزار می شود

کنسرت ملودی نامیرای اساطیر، با برداشتی از موسیقی مقامی و محلی شمال، شرق و جنوب خراسان، در تاریخ ۲۲ دی ماه سال جاری، در سالن مهر حوزه هنری به اجرا در می آید.