عاشیق اصغر پورمرادیانی

۰۹شهریور
عاشیق اصغر پورمرادیانی دار فانی را وداع گفت
جانی دیگر تسلیم کرونا شد

عاشیق اصغر پورمرادیانی دار فانی را وداع گفت

عاشیق اصغر پورمرادیانی هنرمند موسیقی عاشیقی تبریز بر اثر عارضه کرونا، دار فانی را وداع گفت.