عاشیق‌های خانه موسیقی ایران

۰۶شهریور
در همایش عاشیق‌های خانه موسیقی ایران عنوان شد:

در همایش عاشیق‌های خانه موسیقی ایران عنوان شد:

مدیرعامل خانه موسیقی در همایش عاشیق‌های خانه موسیقی ایران گفت: تمام تلاش ما این است که تحت لوا با هم باشیم و متفرق نباشیم زیرا کسی از تفرقه سود نمی‌برد. اگر هر قومی بخواهد برای خودش یک تشکل درست کند و جدایی‌طلب باشد به نفع هیچ‌کس نیست.