صدا؛ نویز، محیط و بازآفرینی

۰۳شهریور
معرفی شرکت کنندگان

معرفی شرکت کنندگان

دومین رویداد صوتی الکترونیک و الکتروآکوستیک با حضور تعدادی از هنرمندان این عرصه در شهرستان رشت برگزار می شود.