شورای ارزیابی موسیقی فجر ۳۶

21اسفند
آخرین جلسه شورای ارزیابی «موسیقی فجر ۳۶» برگزار شد

آخرین جلسه شورای ارزیابی «موسیقی فجر ۳۶» برگزار شد

آخرین جلسه شورای ارزیابی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر دوشنبه برگزار شد.