شهريار عدل

01تیر
در شهر پارس

در شهر پارس

«شهریار عدل» به طور ناگهانی درگذشت