شفیق میبدی

27شهریور
در ۹۱سالگی و در زادگاهش میبد یزد

در ۹۱سالگی و در زادگاهش میبد یزد

«شفیق میبدی» درگذشت