شفیق میبدی

۲۷شهریور
در ۹۱سالگی و در زادگاهش میبد یزد