شعر،خراسان رضوی،خراسان،فرهنگ

28تیر

هنرمند معاصر و به نام کشور، غزل خداحافظی را سرود

هنرمند معاصر و به نام کشور، غزل خداحافظی را سرود