ششمین شماره دوماه‌نامه شیوه

۱۴فروردین
با گفتگویی از فرهاد فخرالدینی

با گفتگویی از فرهاد فخرالدینی

ششمین شماره دوماه‌نامه «شیوه» در پنج بخش سینما، تئاتر، تجسمی، ادبیات و موسیقی منتشر شد.