شبکه نسیم،رسانه ملی،دورهمی،سازمان صداوسیما

۲۰فروردین

رئیس رسانه ملی، مدیر شبکه نسیم را توبیخ کرد

رئیس رسانه ملی، مدیر شبکه نسیم را توبیخ کرد