شبکه جهانی تلویزیون ایتالیا

۲۹فروردین
«سرود شادیِ» ارکسترهای ایران و اروپا طنین انداز می شود
با رهبری و تنظیم پائولو اولمی رهبر ارکستر جوانان اروپا از شبکه جهانی تلویزیون ایتالیا

«سرود شادیِ» ارکسترهای ایران و اروپا طنین انداز می شود

ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان اروپا کنسرت مشترکی به نشانه همبستگی در مقابله با همه‌گیری جهانی ویروس کرونا اجرا می‌کنند.