شایعه درگذشت ناصر ملک‌مطیعی

۰۸شهریور
از سوی سرپرست داران بیمارستان «دی»

از سوی سرپرست داران بیمارستان «دی»

درگذشت «ناصر ملک‌مطیعی» تکذیب شد