سیل،قند،زلزله،داوران

۰۷فروردین

اجرای قندپهلو در مناطق سیل‌زده کشور برای افزایش روحیه هموطنان

اجرای قندپهلو در مناطق سیل‌زده کشور برای افزایش روحیه هموطنان