سید رضا مقیمی اصل

۱۴شهریور

بر اثر انفجار مخزن

آقای محبوب و خیر خوشنام و پرآوازه تبریز جاودانه شد