سهراب بخشی

23خرداد
گفتگو با یکی از بازماندگان اصیل «بخشی»‌های ایران

گفتگو با یکی از بازماندگان اصیل «بخشی»‌های ایران

هفت‌پشتش بخشی بوده‌اند. دوتار دست می‌گرفته‌اند و هر جا عروسی بوده به سرعت روی مادیانشان می‌پریدند و به تاخت می‌رفتند تا در این مجلس با دیگر رقبای نوازنده‌شان ساز بزنند و رقابت کنند. با این که زمان زیادی از آن روزها نمی گذرد اما حالا معادلات دنیای مدرن تغییر کرده است و به قول سهراب بخشی ارگ به عروسی ها آمده و دوتار بخشی ها دیگر چندان جایی در عروسی ها ندارد. هرچند که او و خانواده اش هنوز هم دوتار شریک غم ها و شادی هایشان است و آن را فراموش نکرده اند.