سایت جدید مجوز به آثار موسیقیایی

25خرداد
احتمال راه اندازی سایت جدید مجوز به آثار موسیقیایی از اول تیر
دبیر شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی وزارت ارشاد مطرح کرد

احتمال راه اندازی سایت جدید مجوز به آثار موسیقیایی از اول تیر

دبیر شورای شعر دفتر موسیقی وزارت ارشاد گفت: امیدواریم از اول تیر سایت جدید مجوز راه اندازی شود، در مدتی که سایت هک شده بود روند صدور مجوز دستی بود.