سالن آوینی پردیس

11مهر
با همراهی گروه موسیقی «پردیس هنرهای زیبا»

با همراهی گروه موسیقی «پردیس هنرهای زیبا»

کنسرت گروه موسیقی «پردیس هنرهای زیبا» که متشکل از دانشجویان موسیقی «پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران» است در تاریخ سیزرهم مهرماه و در سالن «آوینی پردیس» برگزار میشود.
+ورود به این کنسرت برای عموم آزاد است