ساز کالا

27دی
در زمینه فروش محصولات موسیقی

در زمینه فروش محصولات موسیقی

فروشگاه اینترنتی «سازکالا» که اقدام به فروش جامع محصولات موسیقی خواهد کرد، به صورت رسمی و با آدرس اینترنتی SAZKALA.COM توسط بخش خصوصی راه اندازی شد.