ساز پنج هزار ساله

۰۲تیر

مرگ آخرین نوازنده‌ها

کرمان در حالی به گواه موسیقی دانان غنی ترین استان از نظر موسیقی نواحی با ۳۵ نوع ساز منحصر بفرد است که به دلیل عدم توجه به این زمینه موسیقیایی سازهای کرمان با مرگ آخرین نوازنده ها برای همیشه خاموش می شوند. به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان از لحاظ داشته های طبیعی، تاریخی، فرهنگی […]