سازمان زیباسازی شهرتهران

۰۴خرداد

مرمت یکی از اولین تندیس‌های نصب شده بعد از انقلاب در ایران

مرمت یکی از اولین تندیس‌های نصب شده بعد از انقلاب در ایران