سازمان بسیج هنرمندان کشور

۰۱اردیبهشت

اجرای سرود «کاروان آوای امید» در ۱۹۰۰ نقطه کشور

اجرای سرود «کاروان آوای امید» در ۱۹۰۰ نقطه کشور