زیر سایه پاپ، زیر پرچم اصالت _ فرهنگی _ موسیقی _ صفحه اول _ سایر _ ایرنا پلاس _ فرهنگی _ فرهنگی.موسیقی.موسیقی سنتی.موسیقی پاپ

۱۹اسفند
زیر سایه پاپ، زیر پرچم اصالت

زیر سایه پاپ، زیر پرچم اصالت

هر چند که در این میان، بنا به دلایل گوناگون که توشیح و تفسیر آن در این مجال کوتاه میسر نیست، برخی از هنرمندانی که پیش از این می‌شد آن‌ها را در زیرمجموعه هنرمندان موسیقی اصیل طبقه‌بندی کرد راهی دیگر انتخاب کردند و به اجرای آثاری به دور از فضای موسیقی ایرانی پرداختند. ضمن آنکه […]