زنده یاد گنجعلی سلمانی زاده

07تیر
کرنا نواز قشقایی

کرنا نواز قشقایی

گنجعلی سلمانی زاده تواناترین کرنا نواز قشقایی درگذشت، این هنرمند از بنام ترین موزیسین های موسیقی اصیل قشقایی و از بهترین استادان سازهای بادی نواحی ایران بود.
+به همین بهانه، در ادامه گفتگوی «هوشنگ سامانی» با زنده یاد گنجعلی سلمانی زاده که پیش تر از این انجام گرفته است، را دنبال کنید.