زنده یاد علی تجویدی

۲۰آبان
یادداشتی از پژمان مصلح به بهانه سالروز خالق ماندگارترین آثار موسیقی کشورمان استاد علی تجویدی

یادداشتی از پژمان مصلح به بهانه سالروز خالق ماندگارترین آثار موسیقی کشورمان استاد علی تجویدی

برای آنانی که مسخ روزمرگی نیستند و در لحظه برای شدن تلاش می کنند و برآنند که زندگی کنند پس متفکرین خود را از یاد نمی برند.
+هرگاه هنرمندانی داشتیم که در اندیشه جستجوگر بودند و عاشقانه جستجو می کردند تا بهتر از خویش را بیابند یا بسازند، هنر این سرزمین رشدی چشمگیر داشته است