زلفعلی بنیادیان

۰۵آبان
یکی از بازماندگان موسیقی استان لرستان

یکی از بازماندگان موسیقی استان لرستان

زلفعلی بنیادیان مشهور به زلفعلی بنیادی از هنرمندان و نوازندگان پیشکسوت موسیقی استان لرستان پنجشنبه شب سوم آبان ماه بر اثر سکته مغزی دار فانی را وداع گفت.