رییس انجمن موسیقی استان یزد

۲۶اردیبهشت
اختصاص بخشی از فعالیت های استان یزد به تولیدات صوتی و تصویری
رئیس انجمن موسیقی استان یزد تصریح کرد

اختصاص بخشی از فعالیت های استان یزد به تولیدات صوتی و تصویری

مجتبی حبیبی رییس انجمن موسیقی استان یزد می گوید که تصمیم گرفتیم بخش عمده فعالیت های اجرایی یا صحنه ای انجمن موسیقی استان را در قالب تولیدات صوتی یا تصویری اختصاص دهیم.