ریاست شورای عالی خانه هنرمندان

22مهر
ایرج راد همچنان، عهده دار ریاست شورای عالی خانه هنرمندان

ایرج راد همچنان، عهده دار ریاست شورای عالی خانه هنرمندان

ایرج راد برای دو سال دیگر به عنوان رییس شورای عالی خانه هنرمندان ایران انتخاب شد.