ریاست جمهوری

۱۹شهریور
با نامه نهاد ریاست جمهوری

با نامه نهاد ریاست جمهوری

با نامه نهاد ریاست جمهوری علیرضا اسماعیلی به عنوان سرپرست فرهنگستان هنر تعیین شد.