روزنامه‌ها

۱۹مهر
روزنامه‌ها همزمان با بدرقه استاد سیاهپوش شدند

روزنامه‌ها همزمان با بدرقه استاد سیاهپوش شدند

روزهایی که صدای روزنامه‌ها، یکی شده باشد، کم نیست؛ گاهی به بهانه شادی و خوشحالی و گاهی هم از بد روزگار به بهانه غم. امروز نیز روزنامه‌ها یکرنگ شده‌اند. همگی لباس‌های سیاهشان را پوشیده اند تا در مراسم بدرقه خسروی آواز ایران شرکت کنند.