رضا دانشور

۰۶خرداد
در سن ۶۸ سالگی

در سن ۶۸ سالگی

«رضا دانشور» در پاریس درگذشت