رشته کارشناسی تربیت مربی موسیقی

۱۸شهریور
تصویب نهایی رشته کارشناسی تربیت مربی موسیقی برای دانشگاه های کشور
با پژوهش و پیشنهاد دکتر پویان آزاده

تصویب نهایی رشته کارشناسی تربیت مربی موسیقی برای دانشگاه های کشور

برای نخستین بار در کشور رشته کارشناسی تربیت مربی موسیقی (پداگوژی سازی موسیقی) با پژوهش و پیشنهاد دکتر پویان آزاده برای دانشگاه های کشور تصویب نهایی گردید. دانشگاه هنر آفرین پویان از مهرماه ۹۹ اقدام به پذیرش انحصاری کشوری دانشجو در این رشته می نماید.