رشته‌ی نوازندگى پیانو ایرانى

۲۹مرداد
رشته‌ی «نوازندگى پیانو ایرانى» در مقطع کارشناسى تصویب شد

رشته‌ی «نوازندگى پیانو ایرانى» در مقطع کارشناسى تصویب شد

در جلسه‌ی شوراى برنامه ریزى آموزشى و درسى دانشگاه  که با حضور دکتر امید رئیس، معاونین دانشگاه، مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناورى برگزار شد، با تدوین و پیشنهاد مرکز دانشگاهی «هنر آفرین پویان»  رشته‌ی «نوازندگى پیانو ایرانى» در مقطع کارشناسى تصویب شد.