رسول ملک

05آبان
اثر مسعود میرزایی و رسول ملکی

اثر مسعود میرزایی و رسول ملکی

آلبوم در کنار جویباران، اثر مسعود میرزایی و رسول ملکی، به عنوان یادمان فرامرز پایور و پرویز مشکاتیان، توسط شرکت ترنم داوودی کهن منتشر شد.