دیوید ماساندو

۱۳تیر
«دیوید ماساندو» هنرمند بنام آفریقای جنوبی؛

«دیوید ماساندو» هنرمند بنام آفریقای جنوبی؛

خواننده سرشناس بر اثر سرطان درگذشت