دومین رویداد صوتی الکترونیک و الکتروآکوستیک

۰۳شهریور
معرفی شرکت کنندگان

معرفی شرکت کنندگان

دومین رویداد صوتی الکترونیک و الکتروآکوستیک با حضور تعدادی از هنرمندان این عرصه در شهرستان رشت برگزار می شود.