دومین جشنواره عکس شاهنامه

۲۴فروردین
آغاز دومین جشنواره عکس شاهنامه در رشت

آغاز دومین جشنواره عکس شاهنامه در رشت

آغاز دومین جشنواره عکس شاهنامه در رشت