دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی

۱۶اردیبهشت
در زمینه‌ی مطالعات تاریخی و تجزیه و تحلیل موسیقی

در زمینه‌ی مطالعات تاریخی و تجزیه و تحلیل موسیقی

از روز شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه امسال پنجمین شماره‌ی دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی (پاییز و زمستان ۱۳۹۱) که در زمینه‌ی مطالعات تاریخی و تجزیه و تحلیل موسیقی فعالیت می‌کند، منتشر شده و در وبگاه این نشریه قابل دسترسی است.