دوفصلنامه‌ی پژوهشی مهرگانی

۲۰بهمن

با آدرس mehregani.ir

به تازگی دومین شماره دوفصلنامه‌ی پژوهشی مهرگانی با مقالاتی چون «در جستجوی ریشه‌های آریستوگزنوسی اندیشه‌ی موسیقایی فارابی» از آروین صداقت‌کیش، «بررسی