درگیری خونبار،ترامپ،تفریح‌گاه

۲۳اردیبهشت

درگیری مرگبار چند خواننده‌ رپ مقابل تفریح‌گاه ترامپ

درگیری مرگبار چند خواننده‌ رپ مقابل تفریح‌گاه ترامپ