درسه دولتی موسیقی

۲۲شهریور
برای نخستین بار در استان خوزستان

برای نخستین بار در استان خوزستان

برای نخستین بار در استان خوزستان مدرسه دولتی موسیقی در مقطع متوسطه راه‌اندازی شد.