درخواست پروانه آموزشگاه جدید

19آبان
یک‌هزار و ۲۱۹ درخواست پروانه آموزشگاه جدید صادر شد
با وجود کاهش مراجعه‌ی حضوری

یک‌هزار و ۲۱۹ درخواست پروانه آموزشگاه جدید صادر شد

یک‌هزار و ۲۱۹ درخواست پروانه آموزشگاه جدید و سه هزار و ۳۶۰ پروانه تائید آموزشگاه موجود در سامانه آموزشگاه‌های آزاد هنری ثبت شده است. در فاصله زمانی ۲۰ آبان سال ۱۳۹۹ که سامانه آموزشگاه‌های آزاد هنری راه‌اندازی شده است تا هشتم آبان سال ۱۴۰۰، مراجعه حضوری به این دفتر کاهش بسیاری داشته است.