دایان

۰۲دی
به رهبری سیاوش لطفی

به رهبری سیاوش لطفی

آنسامبل آوازی «دایان» به رهبری سیاوش لطفی، منتخبی از «لالایی ها» ایران و جهان را چهارم دی در تالار خلیج فارس بنیاد آفرینش های هنری نیاوران اجرا می کند. آنسامبل آوازی «دایان» به رهبری سیاوش لطفی، منتخبی از «لالایی ها» ایران و جهان را ساعت ۱۸ و ۲۰:۳۰ روز چهارم دی در تالار خلیج فارس […]