داوود گنجه‌اي

۱۴فروردین

یادداشتی از داوود گنجه‌ای قائم‌مقام خانه موسیقی

جلال ذوالفنون شخصیت ویژه‌ای داشت؛ هم یک رفیق خوب بود هم پدری مهربان؛ هم یک معلم بزرگ بود، هم نوازنده‌ای چیره‌دست. به راستی نام خانوادگی‌اش (ذوالفنون) مناسب شخصیت و مرام و مسلک او بود. او صاحب فنونی بی‌شمار بود. از علم و معرفت ذوالفنون هرچه بگویم، کم گفته‌ام. وجه معلمی او بسیار برجسته بود و […]