خواننده،سیاه‌پوست،رنگین‌پوست،آمریکا،برده‌داری

۱۳خرداد

خواننده سرشناس رئیس هتل را مجبور به عذرخواهی کرد

خواننده سرشناس رئیس هتل را مجبور به عذرخواهی کرد