خدایار قاقانی

17خرداد
موسیقی برای دولت‌ها یک موضوع اضافی است
خدایار قاقانی:

موسیقی برای دولت‌ها یک موضوع اضافی است

خدایار قاقانی معتقد است که دولت‌های مختلف در زمان فعالیت خود هیچ برنامه‌ی فرهنگی در حوزه موسیقی نداشتند و موسیقی برای دولت‌ها یک موضوع اضافی است.