خبر ورزشی

10مرداد

اعتراف گوینده اخبار ورزشی روی آنتن زنده تلویزیون: پرسپولیسی هستم!

اعتراف گوینده اخبار ورزشی روی آنتن زنده تلویزیون: پرسپولیسی هستم!