خانواده هنرمند تبریزی گرفتار در زندان‌های هند

۱۵آبان
هنرمند سرشناس ایرانی گرفتار در زندان‌های هند به ایران بازگردانده شدند

هنرمند سرشناس ایرانی گرفتار در زندان‌های هند به ایران بازگردانده شدند

پس از ماه‌ها پیگیری و تلاش افراد حقیقی و حقوقی، سرانجام کمپین free_vahid_erfaneh# نتیجه داد و خانواده هنرمند تبریزی گرفتار در زندان‌های هند به ایران بازگردانده شدند.