حیات سازها در تاریخ موسیقایی ایران، از دوره‌ی ایلخانیان تا پایان صفویه

15فروردین
توسط مؤسسه‌ فرهنگی هنری ماهور

توسط مؤسسه‌ فرهنگی هنری ماهور

کتاب «حیات سازها در تاریخ موسیقایی ایران، از دوره‌ی ایلخانیان تا پایان صفویه» تالیف نرگس ذاکر جعفری از سوی مؤسسه‌ فرهنگی هنری ماهور منتشر شد.
+این کتاب در دو بخش و هفت فصل تدوین شده است