حیات سازها در تاریخ موسیقایی ایران، از دوره‌ی ایلخانیان تا پایان صفویه

۱۵فروردین
توسط مؤسسه‌ فرهنگی هنری ماهور

توسط مؤسسه‌ فرهنگی هنری ماهور

کتاب «حیات سازها در تاریخ موسیقایی ایران، از دوره‌ی ایلخانیان تا پایان صفویه» تالیف نرگس ذاکر جعفری از سوی مؤسسه‌ فرهنگی هنری ماهور منتشر شد.
+این کتاب در دو بخش و هفت فصل تدوین شده است