حمید منبتی

02دی
بازنشر گفت‌وگوی مفصل ماهنامه تجربه با این خواننده موسیقی ایران

بازنشر گفت‌وگوی مفصل ماهنامه تجربه با این خواننده موسیقی ایران

گفتگو با همایون شجریان همیشه لذت بخش است. او واضح حرف می زند و در میانه های صحبت هایش هم گهگدار سعی دارد مکثی کوتاه کند و درباره همه جمله هایی که قرار است بر زبان بیاورد فکر کند و بعد ادامه دهد.