حسن سمندری

14آذر
حسن سمندری: نوشدارو را بعد از مرگ سهراب به من رساندند
دوتارنواز برجسته از روزهایی می‌گوید که در غم از دست دادن فرزندانش می‌سوزد

حسن سمندری: نوشدارو را بعد از مرگ سهراب به من رساندند

دوتار قدمتی تاریخی دارد، سازی که از دیرباز در دست مردم خراسان بوده، سازی که غم و شادی نوازنده را فریاد می‌زند اما هنرمندان نیازمند حمایت هستند تا از این هنر اصیل پاسداری کنند، حسن سمندری از آن دسته هنرمندانی است که روزهای تلخش را با ساز خود می‌گذراند.